ЗМІСТ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПІЛКИ
 3. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ
 4. ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
 5. СТРУКТУРА СПІЛКИ
 6. КОШТИ ТА МАЙНО СПІЛКИ
 7. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
 8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

СТАТУТ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«СПІЛКА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»

 

Прийнято у новій редакції VІІ Звітно-виборним З’їздом
Спілки адвокатів України
19 листопада 2011 р.

 

Цей Статут визначає порядок діяльності та ліквідації Всеукраїнської Громадської організації «Спілка адвокатів України», що створена на підставі рішення Установчого з’їзду Спілки адвокатів України від 22 вересня 1990 року.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Спілка — Всеукраїнська Громадська організація «Спілка адвокатів України».

Відділення — регіональні відділення Спілки (місцеві осередки).

З’їзд — вищий керівний орган Спілки, склад та компетенція якого визначаються розділом 5 Статуту.

Рада — постійно діючий у період між З’їздами вищий керівний орган Спілки, склад та компетенція якого визначаються статтями 5.9. та 5.10. Статуту.

Резолюція — рішення З’їзду та Ради Спілки, які визначають позицію (політику) Спілки з принципових питань її діяльності, прав адвокатів та суспільних явищ.

Правління — постійно діючий колегіальний орган управління Спілки, склад та компетенція якого визначаються статтями 5.11. — 5.20. Статуту.

Президент, Віце-Президенти — посадові особи Спілки, порядок обрання та компетенція яких визначаються статтями 5.6.3., 5.8. — 5.8.3. Статуту.

Президент у відставці — колишній Президент Спілки, повноваження якого закінчилися.

Комісії та комітети — структурні одиниці Спілки, склад та компетенція яких визначаються статтями 5.25. — 5.26. Статуту.

Виконавчий директор — посадова особа Спілки, порядок призначення та компетенція якої визначаються у статті 5.27 Статуту.

Секретаріат — структурний підрозділ Спілки, компетенція якого визначається статтями 5.28 — 5.29 Статуту.

Науково-методична Рада — консультативний орган Спілки, компетенція якого визначається статтею 5.30 Статуту.

Піклувальна Рада — дорадчий орган Спілки, компетенція якого визначається статтею 5.31 Статуту.

Статут — цей статут Спілки.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України» (надалі Спілка) — є неприбутковою, добровільною, професійною, незалежною, самоврядною всеукраїнською організацією адвокатів України, яка створена на засадах рівноправності та професійної незалежності її членів, об'єднує адвокатів для їх професійного розвитку та вдосконалення системи підготовки і підвищення їх професійного рівня, сприяє розвитку адвокатської професії, правосвідомості адвокатів та етичних стандартів поведінки, зміцнення інституту адвокатури в Україні, підвищення його ролі та авторитету в суспільстві, забезпечення захисту законних прав та інтересів її членів.

1.2. Спілка здійснює свою діяльність на засадах законності та гласності відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», Закону України «Про адвокатуру», Правил адвокатської етики, іншого законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Спілки.

1.3. Спілка створюється на невизначений термін. Діяльність Спілки поширюється на територію всієї України.

1.4. У Спілці забезпечується демократизм внутріспілкових відносин. Спілка створена і діє на принципах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, виборності та підзвітності керівних органів, законності і гласності.

Спілка може засновувати та вступати в інші громадські об’єднання, у тому числі міжнародні або укладати з ними угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

1.5. Повна назва Спілки як юридичної особи українською мовою — Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», скорочена назва — САУ, англійською мовою — Union of Advocates of Ukraine;

юридична адреса — вул. Велика Васильківська, 23-б, місто Київ 01601, Україна;

юридична адреса російською мовою — ул. Большая Васильковская, 23-б, город Киев 01601, Украина;

юридична адреса англійською мовою — 23 b, Vel. Vasilkivska Str., Kyiv 01601, Ukraine.

1.6. Спілка та її регіональні відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є юридичними особами, мають відокремлене майно, самостійний баланс можуть відкривати рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіють майновими та немайновими правами.

1.7. Спілка і її регіональні відділення мають круглі печатки, штампи, зразки яких затверджуються відповідними Правліннями та власну символіку, що затверджується Радою (Правлінням) Спілки і підлягає державній реєстрації у встановленому законом порядку. Спілка має бланки зі своїм найменуванням та інші засоби аудіовізуальної ідентифікації.

1.8. Спілка несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України. Спілка не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Спілки.

1.9. Спілка регулярно обнародує свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати.

1.10. Спілка має право:

1.10.1. Від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов'язки, укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності Спілки;

1.10.2. Бути позивачем та відповідачем у суді згідно з чинним законодавством України;

1.10.3. Укладати трудові та цивільно-правові угоди;

1.10.4. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Спілки у державних і недержавних органах і організаціях та органах місцевого самоврядування;

1.10.5. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

1.10.6. Вносити пропозиції до органів державної влади і управління;

1.10.7. З метою виконання статутних завдань, створювати установи та організації, у тому числі засновувати підприємства, видавництва, юридичні бюро, навчально-методичні і консультаційні пункти, спеціальні фонди Спілки, оздоровчі та соціально-культурні заклади та інші госпрозрахункові юридичні особи у порядку, встановленому законодавством України.

1.10.8. Набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;

1.10.9. Використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Спілки;

1.10.10. Отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності Спілки;

1.10.11. Розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі;

1.10.12. Створювати третейські суди;

1.10.13. Засновувати засоби масової інформації;

1.10.14. Засновувати або вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та цьому Статуту;

1.10.15. Проводити самостійно або спільно з державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими громадськими організаціями, у тому числі міжнародними, конгреси, конференції, семінари, тренінги, оголошувати конкурси тощо, брати участь у відповідних заходах за кордоном;

1.10.16. Брати участь в організації юридичної освіти, перепідготовці кадрів, підвищенні кваліфікації адвокатів та юристів;

1.10.17. Проводити спортивні заходи та реалізовувати програми дозвілля адвокатів;

1.10.18. Встановлювати нагороди і заохочувати членів Спілки за активну роботу у Спілці, вносити у встановленому законом порядку пропозиції стосовно представлення членів Спілки до державних нагород, почесних звань;

1.10.19. Брати участь в оздоровленні членів Спілки на захист їх соціальних прав;

1.10.20. Мати інші права, передбачені законами України.

1.11. Спілка не має права самостійно вести господарську діяльність спрямовану на отримання прибутку.

1.12. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, і підприємств, що створені Спілкою, використовуються виключно на виконання статутних завдань Спілки або на благодійні цілі і не можуть розподілятися між членами Спілки.

1.13. Регіональні відділення Спілки керується у своїй діяльності власним Положенням, що приймається відповідно до Типового положення та затверджується Правлінням Спілки. Відділення Спілки реєструється у порядку, встановленому законодавством.

У разі конфлікту норм, що регулюють подібні питання, у положеннях про регіональні відділення Спілки і Типового положення, діють норми останнього.

1.14. Спілка веде статистичну та іншу звітність, яку подає до відповідних органів згідно вимог чинного законодавства;

1.15. Спілка взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, зарубіжними та міжнародними організаціями.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПІЛКИ

2.1. Спілка адвокатів України діє з метою:

2.1.1. Об’єднання зусиль адвокатів України у сприянні формуванню демократичної правової держави;

2.1.2. Сприяння реформуванню українського законодавства та його гармонізації із законодавством Європейського Союзу;

2.1.3. Підвищення рівня захисту та надання правової допомоги фізичним і юридичним особам, у тому числі іноземним;

2.1.4. Підвищення ролі і авторитету адвокатури у суспільстві;

2.1.5. Вдосконалення законодавчого регулювання діяльності адвокатури;

2.1.6. Сприяння досягненню адвокатурою повної самостійності і самоврядування;

2.1.7. Сприяння професійному розвитку адвокатів, вдосконалення системи підготовки, підвищення кваліфікації адвокатів та поширенню правил адвокатської етики;

2.1.8. Захисту прав і законних інтересів членів Спілки, сприяння зміцненню існуючих правових норм щодо захисту прав та забезпечення гарантій адвокатів;

2.1.9. Поширення історичних традицій української адвокатури;

2.1.10. Сприяння розвитку і поглибленню міжнародних зв’язків адвокатів.

2.1.11. Організації дозвілля та спорту адвокатів.

2.2. Спілка для досягнення свої мети ставить перед собою такі завдання:

2.2.1. Сприяти розвитку демократичних засад діяльності адвокатури, удосконаленню її

організаційної структури, підвищенню престижу адвокатської професії, створенню належних умов для активної професійної і громадської діяльності адвокатів, впровадженню науково-технічних засобів у їх діяльність;

2.2.2. Участь у здійсненні професійної соціальної, культурної, наукової та іншої діяльності, спрямованої на розвиток програм, що поглиблюють зв`язки адвокатів;

2.2.3. Вносити пропозиції, що випливають з мети діяльності Спілки до органів державної влади, місцевого самоврядування та управління;

2.2.4. Забезпечувати захист соціальних та професійних прав і законних інтересів членів Спілки; захищати інтереси членів Спілки у державних органах, громадських та інших організаціях, зокрема у кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури і Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури;

2.2.5. Сприяти вивченню історії адвокатури, літератури, традицій з цих питань;

2.2.6. Сприяти науковій розробці питань, пов’язаних з діяльністю адвокатури, усуненню недоліків у правозастосовчій діяльності;

2.2.7. Вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування;

2.2.8. Сприяти зміцненню зв’язків між юридичною наукою, освітою і практикою, розширенню демократії і гласності у правотворчості;

2.2.9. Пропагувати та роз’яснювати чинне законодавство;

2.2.10. Здійснювати правову експертизу законопроектів та нормативно-правових актів; 1.2.10. Сприяти підвищенню кваліфікації і обміну досвідом роботи адвокатів, вивчати й узагальнювати адвокатську практику, забезпечувати членів Спілки методичною літературою, що видається Спілкою;

2.2.11. Засновувати видавництва, у тому числі інтернет-видання, видавати газети, журнали, науково-популярну, довідкову та іншу літературу в установленому законом порядку;

2.2.12. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Спілки у державних органах, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, судах, громадських організаціях;

2.2.13. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних завдань;

2.2.14. Організаційно і матеріально підтримувати інші громадські організації (об’єднання), надавати допомогу в їх створенні;

2.2.15. Засновувати третейські суди;

2.2.16. Розвивати міжнародні зв’язки, обмін професійним досвідом, співробітництво з різними міжнародними організаціями, всебічно сприяти імплементації міжнародних норм і стандартів адвокатської діяльності;

2.2.17. Підтримувати зв’язки та здійснювати обмін делегаціями з організаціями зарубіжних країн, бути членом міжнародних організацій, здійснювати іншу міжнародну діяльність в межах завдань, визначених цим Статутом;

2.2.18. Організовувати та проводити лекції, семінари, тренінги, конференції та інші інформаційно-освітні заходи;

2.2.19. Розробляти та реалізовувати програми обміну та стажування адвокатів за кордоном;

2.2.20. Забезпечувати дотримання морально-етичних стандартів поведінки членів Спілки.

 

3. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

Для виконання статутних завдань у встановленому законом порядку Спілка через створені нею органи — Раду, Правління, Президента,Віце-президентів та регіональні відділення (осередки):

3.1. Розглядає звернення членів Спілки, пов’язані з порушенням їх професійних і соціальних прав, приниженням честі й гідності, а також з питань відрахування і виключення з адвокатських об’єднань, притягнення до дисциплінарної відповідальності, направляє подання у відповідні державні, у тому числі, правоохоронні органи, адвокатські об’єднання, громадські організації щодо усунення виявлених порушень, представляє інтереси членів Спілки;

3.2. Організовує науково-методичну роботу, навчання з підвищення кваліфікації, обмін професійним досвідом адвокатів;

3.3. Сприяє поширенню правових знань і правової культури через друковані видання та інші інформаційні засоби;

3.4. Вивчає правовий досвід діяльності адвокатури інших країн і розвиває різні форми міжнародних контактів.

 

4. ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Спілка створюється за принципами індивідуального і колективного членства. Умови і порядок набуття членства у Спілці та його припинення визначаються цим Статутом.

4.2. Членами Спілки можуть бути адвокати, які визнають цей Статут, поділяють громадські позиції, принципи та завдання Спілки, добровільно виявили бажання вступити і брати участь у діяльності Спілки, відповідають вимогам і прийняті до Спілки у порядку, встановленому цим Статутом.

Колективними членами можуть бути колективи адвокатських бюро, адвокатських об’єднань і асоціацій, які визнають цей Статут, добровільно виявили бажання вступити до Спілки і брати участь у її діяльності.

Почесними членами Спілки можуть бути вчені-юристи, провідні громадські діячі, особи, які займаються адвокатською діяльністю за межами України.

4.3. Прийняття у члени Спілки здійснюється на підставі поданої заяви Регіональним відділенням відповідно до Положення про регіональне відділення Спілки або Правлінням (Радою) Спілки адвокатів України.

Розгляд заяви про вступ до Спілки здійснюється за особистої участі адвоката, з яким проводиться співбесіда.

Член Спілки адвокатів України отримує членський квиток, який видається Правлінням Спілки.

Рішення про прийом до Спілки або про відмову приймається у 2-х місячний термін з дати подачі заяви за умови подання заявником всіх необхідних відомостей та сплати встановлених внесків.

Рішення про відмову у прийомі до Спілки може бути оскаржене до Ради Спілки, рішення якої є остаточним.

4.4. Індивідуальні члени Спілки та повноважні представники колективних членів мають право:

4.4.1. Обирати і бути обраними до керівних органів Спілки;

4.4.2. Брати участь у роботі з’їздів, конференцій та інших заходах, що їх організовує Спілка, як безпосередньо, так і через своїх представників для виконання статутних завдань;

4.4.3. Одержувати методичну, консультативну та іншу допомогу, яу надає Спілка, отримувати методичні посібники та інші матеріали, що видаються Спілкою;

4.4.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Спілки;

4.4.5. Звертатися до Спілки за захистом своїх соціальних та професійних прав, законних інтересів, зокрема, з приводу необґрунтованого притягнення до дисциплінарної відповідальності, позбавлення права займатися адвокатською діяльністю;

4.4.6. Користуватися культурними, соціально-побутовими та матеріальними благами, що їх надає Спілка;

4.4.7. Вносити до органів Спілки запити і пропозиції та отримувати інформацію про діяльність Спілки, щодо питань, пов’язаних із статутною діяльністю Спілки;

4.4.8. Публікувати свої наукові праці у виданнях Спілки на умовах, затверджених Правлінням;

4.4.9. За згодою Правління Спілки використовувати емблему Спілки;

4.4.10. Користуватись послугами створених Спілкою підприємств і організацій на пільгових умовах;

4.4.11. Вийти із Спілки у порядку та на умовах, передбачених цим Статутом;

4.4.12. Мати інші права, передбачені законодавством України та рішеннями керівних органів Спілки.

4.5. Член Спілки зобов’язаний:

4.5.1. Дотримуватися Статуту Спілки;

4.5.2. Виконувати рішення З’їзду, Ради, Правління та вимог внутрішніх документів органів Спілки;

4.5.3. Дотримуватися норм моралі і професійної етики;

4.5.4. Брати активну участь у роботі регіонального відділення та органу Спілки, до якого він обраний;

4.5.5. Сприяти проведенню у життя рішень керівних органів Спілки, дбати про зміцнення авторитету Спілки, не допускати дій, що її дискредитують;

4.5.6. Своєчасно сплачувати членські та інші внески у розмірі і порядку встановленому керівними органами Спілки;

4.5.7. Повідомляти про набуття членства в іншій громадській організації адвокатури;

4.5.8. Інформувати органи Спілки про відомі їм факти, які можуть негативно вплинути на діяльність Спілки, а також про факти порушення цього Статуту;

4.5.9. Нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та іншими документами керівних органів Спілки.

4.6. За активну участь у розбудові Спілки, вагомий внесок у розвиток адвокатської професії, членам Спілки можуть присвоюватись почесні звання Спілки адвокатів України та надаватись інші заохочення. Спілка може представляти своїх членів до державних нагород і почесних звань.

4.7. Членство у Спілці припиняється з підстав:

4.7.1. Добровільного припинення членства у Спілці;

4.7.2. Автоматичного припинення членства у випадках, передбачених Статутом Спілки.

4.7.3. Виключення із членів Спілки з підстав, передбачених Статутом;

4.8. Добровільне припинення членства у Спілці відбувається:

4.8.1. Відповідно до поданої заяви із дня її надходження до регіонального відділення Спілки або до Правління (Ради) Спілки;

4.8.2. За рішенням компетентного органу колективного члена з дня надходження цього рішення до регіонального відділення Спілки відповідно до Положення про регіональне відділення Спілки або до Правління (Ради) Спілки;

4.9. Членство автоматично припиняється, а член Спілки відраховується, за рішеннями Ради, Правління Спілки, а також за рішеннями зборів регіональних відділень Спілки чи їх правлінь у наступних випадках:

4.9.1. Анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю з дня прийняття відповідного рішення;

4.9.2. Припинення адвокатської діяльності, крім випадків виходу на пенсію, прикомандирування до Вищої ради юстиції України тощо;

4.9.3. Набуття членства у Спілки за межами встановленого порядку;

4.9.4. Несплати щорічних членських внесків більше 2 (двох) років;

4.9.5. Визнання члена Спілки недієздатною особою у встановленому законом порядку;

4.9.6. Набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Спілки, який скоїв умисний злочин;

4.9.7. Смерті члена Спілки.

4.10. Член Спілки може бути виключений із неї з підстав:

4.10.1. Порушення вимог Статуту Спілки;

4.10.2. Порушення статутних обов’язків члена Спілки, в тому числі, невиконання рішень Ради, Правління або порушення правил і норм, прийнятих З'їздом, Радою або Правлінням Спілки, які є обов'язковими для всіх членів Спілки;

4.10.3. Виявлення невідповідності вимогам щодо членства у Спілці;

4.10.4. Порушення обов'язків щодо сплати вступних та щорічних членських внесків;

4.10.5. Поширення відомостей, що не відповідають дійсності, або з метою завдання шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Спілки;

4.10.6. Накладення на члена Спілки дисциплінарного стягнення у зв'язку з його професійною діяльністю;

4.10.7. Недотримання членом Спілки стандартів етичної та професійної поведінки.

4.11. Рішення про припинення членства ( відрахування чи виключення) може бути прийняте З’їздом, Радою, Правлінням Спілки або загальними зборами регіонального відділення відповідно до Положення про регіональне відділення Спілки. Рішення про відрахування також може бути прийнято правлінням регіонального відділення Спілки.

4.11.1. Рішення про виключення, прийняте Правлінням Спілки або зборами регіонального відділення, може бути протягом місяця оскаржене до З’їзду або Ради Спілки.

Рішення З’їзду, Ради Спілки з питань виключення із Спілки є остаточними.

4.11.2. У разі припинення членства у Спілці майно та кошти, передані таким членом у власність Спілки, поверненню не підлягають.

4.12. Розмір та порядок сплати вступних та членських внесків для індивідуальних та колективних членів встановлюється З’їздом, Радою Спілки за пропозицією Правління.

4.13. Відділення Спілки залишають із внесків, що надійшли, 50 відсотків та витрачають їх для здійснення цілей і завдань Спілки, решту внесків зобов’язані протягом семи банківських днів перерахувати на рахунок Спілки адвокатів України. Розмір цих відрахувань за рішенням З’їзду або Ради може змінюватися.

4.14. Відділення Спілки зобов’язані не пізніше п’ятнадцяти днів після закінчення кварталу направляти до Правління САУ рішення зборів (конференцій, засідань правління) регіональних відділень фінансовий звіт та щоквартально надавати список членів Спілки.

 

5. СТРУКТУРА СПІЛКИ

5.1. Спілка має наступну структуру:

 • З’їзд;
 • Рада;
 • Правління;
 • Президент;
 • Віце-президенти;
 • Ревізійна Комісія;
 • Постійні та тимчасові Комісії ( Комітети та Бюро);
 • Виконавчий директор;
 • Секретаріат;
 • Науково-консультативна Рада;
 • Піклувальна Рада;
 • інші структури для здійснення цілей і завдань Спілки.

5.2. Формування і компетенція структурних органів Спілки

5.2.1. Основою Спілки є регіональні відділення Спілки (місцеві осередки) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що об’єднують індивідуальних і колективних членів, які:

а) реалізують цілі і завдання Спілки;

б) беруть участь у статутній діяльності Спілки;

в) приймають у члени Спілки та припиняють членство у САУ;

г) висувають делегатів на З’їзд та представників до інших органів Спілки, а також обирають представників у кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури;

д) вносять пропозиції про представлення своїх членів до державних нагород, почесних звань, рекомендують їх для поїздок по країні та за кордон для вивчення правового досвіду, вносять пропозиції з інших питань, пов’язаних із статутною діяльністю Спілки;

е) заохочують членів Спілки шляхом матеріального та іншого стимулювання;

є) забезпечують своєчасний збір і перераховування членських та інших внесків на рахунок Спілки.

5.2.2. Відділення Спілки діють на підставі Положення про регіональне відділення, яке приймається загальними зборами членів відділення (або ініціативною групою членів Спілки) відповідно до Типового положення та затверджується Правлінням Спілки.

В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створюється лише одне регіональне відділення (місцевий осередок).

5.3. З’їзд є вищим керівним органом Спілки.

5.3.1.З’їзд Спілки скликається один раз на п’ять років.

5.3.2. Позачерговий З’їзд Спілки у тримісячний строк скликається з ініціативи Ради, а також на вимогу Правління, Ревізійної комісії Спілки, або на вимогу не менш як 1/3 членів Спілки.

5.4. Дата відкриття З’їзду і норма представництва встановлюються Радою САУ і оголошуються нею не пізніше, як за три місяці до З’їзду.

5.5. З’їзд вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше 2/3 обраних делегатів.

5.5.1. З’їзд заслуховує звіт Правління та розглядає будь-які питання, що стосуються діяльності Спілки.

5.5.2. Рішення З’їзду приймаються простою більшістю голосів від присутніх делегатів З’їзду.

5.6. До виключної компетенції З’їзду відноситься:

5.6.1. Затвердження Статуту Спілки, внесення до нього змін і доповнень. Зміни та доповнення до Статуту Спілки (нова редакція) вносяться не менш як 3/4 голосів делегатів, які беруть участь у роботі З’їзду;

5.6.2. Затвердження Положення про Ревізійну комісію;

5.6.3. Обрання Президента, віце-президентів Спілки. Президент та віце-президенти Спілки обираються шляхом прямого таємного або відкритого (за рішенням з’їзду) голосування із числа делегатів 3’їзду строком на п’ять років. Для їх обрання необхідно набрати більше ? голосів делегатів, які беруть участь у роботі З’їзду. Президент, віце-президенти можуть бути у такому ж порядку достроково відкликані за рішенням З’їзду.

5.6.4. Обрання Ревізійної комісії. Голова і члени Ревізійної комісії можуть бути у такому ж порядку достроково відкликані за рішенням З’їзду.

5.6.5. Припинення діяльності Спілки. Рішення про припинення діяльності Спілки приймається двома третинами присутніх делегатів З’їзду.

5.7. З’їзд може прийняти рішення з інших питань, що віднесені цим Статутом до компетенції інших органів Спілки.

5.8. Президент Спілки здійснює загальне керівництво Спілкою та загальне керівництво роботою Ради, Правління, Виконавчого директора та Секретаріату Спілки, представляє Спілку у державних органах, судах, громадських та міжнародних організаціях, зокрема, у Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури, підписує від імені Спілки, Ради, Правління Спілки документи, здійснює інші дії згідно зі Статутом.

5.8.1. Президент, Віце-президенти обираються з числа делегатів З’їзду і за посадою входять до складу Ради та Правління Спілки.

Кількість віце-президентів Спілки встановлюється З’їздом.

5.8.2. На Віце-президентів покладається забезпечення постійного зв’язку між керівними органами Спілки та адвокатами на місцях, координація діяльності відділень Спілки, та інші повноваження спрямовані на виконання статутних завдань та рішень Спілки, які встановлюються рішеннями Правління.

5.8.3. Президент, віце-президенти можуть виконувати свої обов’язки на штатній основі, на громадських засадах та за сумісництвом;

5.9. Рада Спілки є її керівним органом у період між з’їздами.

5.9.1. Рада Спілки формується, до складу Ради за посадою входять: Президент, Почесні Президенти Спілки, віце-президенти Спілки, голови регіональних відділень в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, голови та члени постійних та тимчасових комісій (комітетів, бюро) Спілки, Голова та члени Консультативно-методичної ради.

На засідання Ради запрошується Голова та члени Піклувальної ради, Голова та члени Ревізійної комісії Спілки.

Виконавчий директор Спілки, Голова і члени Секретаріату здійснюють забезпечення засідання Ради.

5.10. Рада Спілки:

5.10.1. Визначає плани роботи Спілки;

5.10.2. Розглядає питання статутної діяльності Спілки;

5.10.3. Затверджує бюджет Спілки і розглядає звіт про його виконання;

5.10.4. Заслуховує звіти Президента Спілки, Голів комісій (комітетів, бюро), здійснює інші функції згідно зі Статутом Спілки, крім віднесених до виключної компетенції З’їзду;

5.10.5. Щорічно заслуховує звіти Правління;

5.10.6. Встановлює компетенцію і затверджує Положення про постійні комісії (комітети, бюро) Спілки;

5.10.7. За поданням Правління ( Президента Спілки) затверджує склад постійних комісій (комітетів, бюро) їх голів та заступників голів;

5.10.8. Затверджує емблему та іншу атрибутику Спілки, положення про почесні звання, нагороди та відзнаки Спілки адвокатів України;

5.10.9. Приймає Програми Спілки;

5.10.10. Скликає З’їзди Спілки та встановлює норму представництва, звітує перед З’їздом про свою діяльність;

5.10.11. Приймає рішення за скаргами на відмову у прийомі до Спілки, а також за скаргами на виключення зі Спілки;

5.10.12. Затверджує рішення Правління Спілки про вступ Спілки до інших громадських організацій (об’єднань), в тому числі міжнародних, та вихід з них;

5.10.13. Вирішує інші питання діяльності Спілки, що не входять до виключної компетенції З’їзду Спілки, у тому числі щодо делегування їх на розгляд Правління;

5.10.14. Основна форма роботи Ради Спілки — пленарні засідання, які проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Засідання Ради проводяться з ініціативи Правління Спілки, на вимогу Президента Спілки, віце-президентів, Ревізійної комісії або не менше третини членів Ради Спілки.

Засідання Ради є повноважним за участі в ньому не менш половини членів Ради.

Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у її засіданні.

5.11. Правління є постійно діючим колегіальним органом управління Спілки.

5.11.1. До складу Правління входять: Президент Спілки, Віце-Президенти Спілки, голови постійних та тимчасово створених структур Спілки - комісій (комітетів, бюро тощо).

На засідання Правління запрошуються Голова Консультативно-методичної ради, Голова Піклувальної ради, Голова Ревізійної комісії.

5.11.2. Виконавчий директор Спілки та Секретаріат здійснюють організаційне забезпечення засідання Правління.

5.11.3. На засіданнях Правління головує Президент. У випадку відсутності Президента на засіданні Правління обирається головуючий з числа членів Віце-Президентів Спілки;

5.11.4. До компетенції Правління відноситься вирішення всіх питань, пов'язаних з діяльністю Спілки, за винятком тих, що належать до виключної компетенції З’їзду та Ради;

5.11.5. Правління розробляє пропозиції і готує матеріали для розгляду на З’їзді, засіданнях Ради Спілки та здійснює виконання їх рішень;

5.11.6. Вносить на розгляд Ради пропозиції з формувань постійних комісій (комітетів, бюро, тощо);

5.11.7. В установленому порядку подає на реєстрацію положення про третейські суди;

5.11.8. Організовує господарську та іншу поточну роботу Спілки;

5.11.9. За поданням Президента Спілки призначає та звільняє Виконавчого директора, укладає з ним трудовий контракт;

5.11.10. За поданням загальних зборів регіонального відділення або ініціативної групи затверджує Положення про регіональне відділення Спілки

5.11.11. Вносить до З’їзду або Ради Спілки пропозиції з питань структури та порядку сплати вступних і членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;

5.11.12. Подає на затвердження Ради бюджет Спілки, річний фінансовий звіт та бухгалтерський баланс.

5.11.13. Затверджує фінансові плани та інші програми фінансової діяльності Спілки та подає їх до Ради Спілки для подальшого схвалення;

5.11.14. Затверджує зразки печатки, штампів та зразок посвідчення члена Спілки;

5.11.15. Затверджує штатний розклад та умови оплати праці працівників Спілки;

5.11.16. Здійснює прийом у члени Спілки та приймає рішення про припинення членства у Спілці;

5.11.17. Приймає рішення про присвоєння звання почесного члена та інші звання Спілки;

5.11.18. Створює тимчасові комісії, робочі групи та інші тимчасові структурні підрозділи, які автоматично припиняють своє існування після досягнення своєї мети. Призначає керівників тимчасових структурних підрозділів.

5.11.19. За пропозицією Президента замінює його на іншого представника у Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури;

5.11.20. Виконує інші повноваження віднесені до компетенції Правління цим Статутом або рішеннями З’їзду та Ради.

5.12. Рішення Правління приймаються колегіально на засіданнях або методом опитування (письмового чи електронного).

5.13. Чергові засідання Правління проводяться не рідше одного разу на 2 (два) місяці. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Президента, Ревізійної комісії, або не менше, ніж 5 (п’яти) членів Правління.

5.14. Про чергове засідання Правління його члени мають бути повідомлені не пізніше, ніж за 5 (п'ять) днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання Правління, що скликається з питань, які вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися за 2 (два) дні до дати проведення засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного.

5.15.Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління. У випадку відсутності кворуму, протягом 5 (п’яти ) днів має бути скликане позачергове засідання Правління з тим же порядком денним або проведене опитування.

5.16. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління. У випадку рівного розподілу голосів приймається рішення, за яке голосував Президент Спілки або інша особа, яка головує на засіданні.

5.17. У випадку проведення опитування рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини всіх членів Правління. Члени Правління повинні проголосувати у термін, що не перевищує 7 (семи) днів з дати надсилання питання.

5.18. Прийняті Правлінням рішення оформляються протоколом. Протоколи підписуються Президентом або особою, що його заміщує, та Головою Секретаріату (членом Секретаріату) і зберігаються в порядку, визначеному Правлінням. На підставі прийнятих рішень Президент Спілки та Виконавчий директор видає розпорядження та накази, що є обов'язковими до виконання всіма посадовими особами та працівниками Секретаріату Спілки.

5.19. Члени Правління здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Спілки компенсацію пов'язаних з цим витрат.

5.20. Ревізійна комісія — орган Спілки, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, станом та обліком матеріальних цінностей Спілки.

5.21. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Правління не рідше одного разу на рік, подає звіти про результати проведених ревізій та перевірок на розгляд Ради та звітує про свою діяльність перед З’їздом.

5.22. Ревізійна комісія обирається у кількості п’яти осіб таємним або відкритим (за рішенням з’їзду) голосуванням строком на п’ять років і діє згідно з Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується З’їздом або Радою Спілки.

5.23. Голова та члени Ревізійної комісії здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Спілки компенсацію пов'язаних з цим витрат.

5.24. З метою виконання окремих статутних завдань, що мають особливе значення та інтерес для членів, Спілка може створювати, комісії, комітети, робочі групи, інші постійні та тимчасові структурні підрозділи.

5.25. Постійні комісії (комітети, бюро) є структурними одиницями Спілки, які створюються на необмежений термін з метою організації виконання певних постійних функцій та видів діяльності за рішенням З’їзду або Ради Спілки .

5.26. Для виконання окремих значних заходів чи короткострокових програм за рішенням Правління Спілки можуть бути створені тимчасові комісії, робочі групи та інші тимчасові структурні підрозділи, які автоматично припиняють своє існування після досягнення своєї мети. Голови тимчасових комісій, робочих груп та тимчасових структурних підрозділів призначаються Правлінням Спілки і входять до його складу. Будь-який із зазначених у цій статті Статуту структурних підрозділів може бути реорганізований або ліквідований за рішенням Правління.

5.27. Виконавчий директор є одноособовим адміністративно-виконавчим органом Спілки.

5.27.1. Виконавчий директор діє відповідно до Положення, яке затверджується Правлінням Спілки.

5.27.2. Виконавчий директор здійснює функції, визначені Правлінням та Президентом.

5.27.3. Виконавчий директор призначається на посаду та звільняється з неї за пропозицією Президента Спілки рішенням Правління та є підзвітним Президенту і Правлінню Спілки. У випадку відхилення двох запропонованих Президентом кандидатур на посаду Виконавчого директора, Правління не має права відмовити у затвердженні третьої кандидатури.

5.27.4. З виконавчим директором може бути укладено трудовий контракт. На Виконавчого директора поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

5.28. Секретаріат здійснює організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Спілки. Кількісний склад Секретаріату та його Голова (у разі якщо членів секретаріату три, або більше) затверджуються Правлінням Спілки.

5.28.1. Положення про Секретаріат, його структуру і штат затверджується Правлінням Спілки.

5.29. На працівників Секретаріату поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

5.30. Науково-методична Рада є консультативним органом Спілки, до якого залучаються провідні фахівці з питань, що мають важливе значення для професійної діяльності членів Спілки та діяльності самої Спілки.

5.30.1. Склад Науково-методичної Ради затверджується рішенням Правління. Члени Науково-методичної Ради здійснюють свої функції на громадських засадах.

5.30.2. У своїй діяльності Науково-методичної Рада керується цим Статутом, Положенням про Науково-методичну Раду, яке затверджується Правлінням та іншими документами Спілки.

5.30.3. Науково-методична Рада надає рекомендації щодо подальшого розвитку адвокатської професійної діяльності, здійснює консультативну та методичну підтримку діяльності Спілки і її членів.

5.30.4. Здійснює обговорення та формулювання основних проблем розвитку юридичних питань, надає поради та рекомендації Президенту, Правлінню, регіональним відділенням Спілки щодо їх діяльності;

5.31. Піклувальна Рада є консультативно-дорадчим органом, склад якої затверджується рішенням Правління Спілки.

5.31.1. У своїй діяльності Піклувальна Рада керується цим Статутом, Положенням про неї, яке затверджується Радою та іншими внутрішніми документами Спілки.

5.31.2. Піклувальна Рада на прохання Президента, Ради або Правління проводить дослідження проблем, явищ, подій тощо, які безпосередньо стосуються діяльності Спілки, та надає за результатами дослідження необхідні консультації, пропозиції, методичні рекомендації щодо бажаних дій, заходів та прийняття рішень органами Спілки;

5.31.3. Піклувальна Рада ініціює розгляд на засіданнях Ради або Правління будь-яких питань, що мають важливе значення для ефективної діяльності Спілки.

5.32. Голова і члени Науково-методичної Ради та Піклувальної Ради здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Спілки компенсацію пов'язаних з цим витрат.

 

6. КОШТИ ТА МАЙНО СПІЛКИ

6.1. Спілка здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з чинним законодавством України.

6.1.1. Спілка, її відділення можуть мати у власності будинки, споруди, обладнання та інше майно.

6.1.2. Розпорядження майном Спілки здійснюють керівні органи Спілки, а майном відділень Спілки - керівні органи відділень.

6.2. Кошти Спілки формуються із наступних джерел:

6.2.1. Вступних і членських внесків;

6.2.2. Кошти або майно, які надходять від членів Спілки безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі цільових та інших внесків;

6.2.3. Кошти або майно, які надходять від третіх осіб безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

6.2.4. Пасивні доходи;

6.2.5. Спілка несе ризики випадкової загибелі або пошкодження майна, що є її власністю. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане у користування Спілки, несе сторона, визначена відповідним договором (угодою).

6.2.6. Спілка самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Щорічний бюджет Спілки розробляється Правлінням за пропозицією Виконавчого директора Спілки та затверджується Радою.

6.2.7. Поточні витрати здійснюються Виконавчим директором самостійно відповідно до бюджету (кошторису) і затверджуються щоквартально Правлінням Спілки. Якщо поточні квартальні витрати Спілки перевищують встановлений згідно бюджету квартальний ліміт, витрачання коштів здійснюється Виконавчим директором за погодженням із Правлінням Спілки.

6.2.8. Кошти та майно Спілки не підлягають розподілу між її членами, не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Спілки.

6.2.9. Члени Спілки, які припинили членство в Спілці або виключені з неї, не мають права на частку майна і коштів Спілки.

6.2.10. Кошти та інше майно Спілки, в тому числі у разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами і повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу державного бюджету.

 

7. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

7.1. Спілка, створені нею установи та організації, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

7.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Виконавчого директора та головного бухгалтера Спілки, голів та бухгалтерів регіональних відділень Спілки.

7.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

7.4. Посадові особи Спілки несуть встановлену законодавством України відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

8.1. Припинення діяльності Спілки може відбуватися шляхом реорганізації або ліквідації.

8.2. Реорганізація Спілки відбувається згідно з рішенням З’їзду, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж ? присутніх делегатів на З’їзді.

8.3. Ліквідація Спілки може бути за рішенням З’їзду, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж ? присутніх делегатів на З’їзді або за рішенням суду. У випадку ліквідації для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією, за рішенням З’їзду створюється Ліквідаційна комісія.

8.4. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення про ліквідацію. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Правління з керівництва справами Спілки.

8.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження З’їзду.

Майно та інші активи Спілки, ліквідованої за рішенням З’їзду або суду, спрямовується на цілі, передбачені цим Статутом, шляхом їх передачі іншій неприбутковій організації або мають бути зараховані до доходу бюджету.